FULL | Giờ vàng thể thao | 24/3/2023 | Nghệ thuật kiềm chế trong bóng đá